REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

PANELAND”

 


Artykuł 1

[Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:      

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą " KD Sp. z o.o.” z siedzibą ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 9731033906 oraz numer REGON –365742782;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.paneland.pl;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży; 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 
Artykuł 2

[Ogólne warunki]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.paneland.pl


Artykuł 3

[Umowy sprzedaży]


 1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.paneland.pl wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu.

 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa powyżej. 

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury VAT potwierdzającej dokonanie transakcji.

 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.Oferowane produkty posiadają polską intrukcję użytkowania.


Artykuł 4

[Realizacja Zamówienia]


 1. Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie produktu i jest to czas od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie do wysłania towaru z magazynu. Nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki towaru w wyjatkowych sytuacjach (brak towaru na magazynie, przerwa świąteczna). Kupujący zostaje niezwłocznie poinformowany o braku towaru i ma prawo zrezygnować z zakupu.

 2. Dostawa odbywa się za pomocą firmy spedycyjnej Rohlig Suus oraz firmy kurierskiej UPS. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w fakturze proforma. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia towarów. Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze w zalezności od miejsca dostawy.

 3. Kupujący,odbierając przesyłkę powinien sprawdzić jej stan i kompletność zawartości. W sytuacji gdy dostrzegalne będą uszkodzenia przesyłki, Kupujący powinien zgłosić to kurierowi a ten zobowiązany jest sporządzić protokół szkody.

 4. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT 23%, cła oraz inne opłaty. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uzaleznione od parametrów przesyłki i podawane każdorazowo przy wybranym produkcie.

 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a) przelewem na numer konta bankowego: 53 1050 1911 1000 0090 3177 7163 ING Bank Śląski

  b) płatność przy odbiorze: wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia – minimum 350 zł. Kwota płatności dokonywanej przy odbiorze nie może przekroczyć 4 990 zł.  

 6. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, nie stanowiące stanu magazynowego Sklepu, nie są wysyłane za pobraniem. Przed złożeniem zamówienia przez Sklep u Producenta, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 35% wartości zamówienia. Zamówienie jest składane u Producenta w dniu zaksiegowania pieniędzy na koncie.

 7. Oferta przedstawiona na stronach sklepu internetowego pod adresem www.paneland.pl nie jest stanem magazynowym firmy.

   


Artykuł 6

[Uprawnienie do odstąpienia od umowy]


 1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 7.1 Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym a Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. 

 4. Zwrot powinien nastąpić nie póżniej niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.


Artykuł 7

[Reklamacje]


 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne, proszony jest o natychmiastowy kontakt ze Sklepem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 2. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (kurier) nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji,co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Reklamacje spowodowane uszkodzeniem towaru przez firmę kurierską będą rozpatrywane w terminie do 30 dni.


Artykuł 8

[Ochrona danych osobowych]


 1. Sklep www.PaneLAND.pl działając zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r , nie udostępnia danych osobowych, ani adresów e-mail Klientów podmiotom trzecim oraz dba o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną.

 2. Dokonując rejestracji w sklepie www.PaneLAND.pl Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówień i troski o wysłany towar, zachowując przy tym prawo do wglądu, poprawy i usunięcia tych danych z bazy adresowej. Czynności tych dokonać można z poziomu strony sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi w sklepie.

 3. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów.

 4. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu tworzenia statystyk i informacji demograficznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Opcję obsługiwania ciasteczek można wyłączyć z poziomu przeglądarki, co nie stanowi przeszkody w dokonywaniu zakupów.

 


Artykuł 9

[Warunki końcowe]


 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.paneland.pl Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 23 grudnia 2013r.

 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

 4. Regulamin nie wyłącza zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych ustaw szczegółowych.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.